Obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

Tereza Jarolímová 
IČ: 09510389 
se sídlem: Křičkova 1323/1, 41501 Teplice 
zapsané u Živnostenského úřadu Teplice 
e-mail: info@matadelceramic.cz 
telefon: 724 113 700 

www.matadelceramic.cz 

(dále jen „prodávající“) 

2. Objednávka zboží 

Vaše řádně vyplněná objednávka je okamžikem odeslání prostřednictvím našeho e-shopu považována za závaznou. 
Zasláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. 

3. Kupní smlouva 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícího. Ke každému nákupu Vám bude vystaven doklad o prodeji, který bude zaslán na e-mailovou adresu. Tento doklad o zaplacení zboží uschovejte pro případ reklamace. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím e-mailovou zprávou a vyrobit zboží podle přání kupujícího. Zboží na objednávku, které nemá prodávající ve svém běžném sortimentu, bude vyrobeno a dodáno kupujícímu do tří týdnů od připsání platby na účet prodávajícího. Zboží na objednávku, které splňuje zadané požadavky kupujícího nelze vrátit. 

4. Platební podmínky a dodání zboží 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: 

  1. Platební bránou 

  2. Hotově při osobním odběru

  3. Platbou předem na bankovní účet vedený ve Fio bance, a.s. Číslo účtu: 2901876754/2010

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Záloha se platí pouze v případě předem domluvené zakázky. U zakázkové výroby je nutná úhrada 50% zálohy z celkové ceny objednávky před zahájením výroby. 

Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce nebo při předem domluveném osobním odběru. 

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. 

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.  

5. Dodací lhůty 

Budeme se snažit odeslat Vám zboží co nejdříve. Pokud máme objednané zboží skladem, obdržíte jej během několika nejbližších pracovních dnů, nejpozději do jednoho týdne od přijetí Vaší objednávky. V případě, že si vyberete z naší nabídky výrobky které skladem nemáme, budeme Vás prostřednictvím emailu nebo telefonu informovat, v jakém termínu je budeme moci dodat. Vzhledem k časové náročnosti výroby keramiky (je nezbytné pozvolné vysoušení polotovarů) se dodací lhůta pohybuje mezi 3-6 týdny, výroba šperků či knoflíků trvá přibližně 2-3 týdny. 

6. Záruka na zboží 

Na zboží poskytujeme standartní zákonnou záruku 24 měsíců od data prodeje. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození keramiky způsobené zejména pádem, hrubým zacházením, nebo jiným nevhodným používáním s ohledem na povahu a účel výrobku. Keramika svou povahou patří mezi křehké zboží. 

7. Reklamace 

Všechny výrobky jsou výsledkem trpělivé ruční práce a jsou vždy jedinečnými originály. 
Z povahy této ruční výroby nemohou být ani typově shodné kusy keramiky naprosto stejné. Malé rozdíly v rozměrech, drobné nedokonalosti ve struktuře glazur či proměnlivé odstíny jejich barev jsou pro ruční výrobu keramiky typické a dotvářejí její originální charakter. Nemohou proto být předmětem reklamace. Děkujeme za pochopení. 

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. 

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na info@matadelceramic.cz. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují. 

K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. 

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. 

Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel. 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.  
Pokud zásilka při dodání jeví známky poškození, odmítněte ji převzít! 
Ostatní možné případy reklamací se řídí Obchodním zákoníkem. 

8. Odstoupení od kupní smlouvy 

Dle zákona 367/2000 Sb. je možné nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Rozhodný den v rámci uplatnění této 14 denní lhůty je datum odeslání zboží kupujícím. Vrácené zboží musí být bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebování, s prodejním dokladem, v původním obalu a zaslané na vlastní náklady zákazníka. Doporučujeme zásilku také pojistit. O úmyslu odstoupit od smlouvy je nutné nás nejdříve informovat zasláním e-mailu na adresu info@matadelceramic.cz. Vrácené zboží, které byste zaslali na dobírku, nebude převzato. Po obdržení zboží Vám do 30 dnů předem dohodnutým způsobem vrátíme odpovídající částku - kupní cenu zboží sníženou o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze u hotového zboží, jež bylo v okamžiku objednávky skladem (nikoliv realizovaného zakázkovou výrobou)